Συχνές ερωτήσεις

Τι ισχύει για τα εισιτήρια ΑΜΕΑ;

Στα υπεραστικά ΚΤΕΛ χορηγείται έκπτωση 50% σε ΑΜΕΑ, βάσει της εγκυκλίου Δ24/12/ΓΠοικ.62527/1650.
Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας τόσο από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στην πίσω πλευρά θα αναγράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ η ένδειξη: «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ».

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Παρατείνεται η χορήγηση των δελτίων (Α.Μ.Ε.Α.) για το έτος 2019 έως 31/12/2019.

Πόσες αποσκευές μπορώ να έχω μαζί μου;

Τι προβλέπει ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών (ΦΕΚ 1181/19-6-2015, σελίδα 12503).
Στις υπεραστικές και ενδοκοινοτικές τακτικές και έκτακτες γραμμές επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα, η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:

• Οι αποσκευές επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων, βρεφικών / παιδικών καροτσιών, δεμάτων, τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου.
• Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.) θα πρέπει για την ασφάλεια των επιβαινόντων να μην κρατούνται ανά χείρας, αλλά να τοποθετούνται στα ειδικά ράφια αποσκευών που διαθέτει το λεωφορείο.
• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων, εύφλεκτων αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών, υλικών και, εν γένει, αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.
• Η μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών επιτρέπεται στις υπεραστικές τακτικές γραμμές.
Οι μεταφορείς δεν ευθύνονται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών κατά την διάρκεια της μεταφοράς.
Μέχρι πόσα κιλά αποσκευών μου, μεταφέρετε δωρεάν;
Σύμφωνα με : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2498/19-11-2015, σελίδα 28307
Άρθρο 3
Κόμιστρο αποσκευών και μικροδεμάτων.
Για το πέραν των δέκα (10) χιλιόγραμμων βάρος αποσκευών επιβάτη που ταξιδεύει με υπεραστικά λεωφορεία και για τα ασυνόδευτα μικροδέματα εφημερίδων περιοδικών ή άλλων εντύπων καθορίζεται κόμιστρο, το οποίο προκύπτει με βάση το συντελεστή 0,000702 € ανά χιλιόγραμμο και ανά χιλιόμετρο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή κομίστρου υπολογίζεται η εισφορά του πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

Τι ισχύει για τα εισιτήρια ανηλίκων;

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού κομίστρου «Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, δεν οφείλεται ιδιαίτερο εισιτήριο πέραν εκείνου που εκδίδεται για το πρόσωπο που το συνοδεύει, μετά του οποίου θεωρείται ότι αποτελεί έναν και τον αυτόν επιβάτη, εφόσον βέβαια δεν ζητείται γι’ αυτά χωριστή θέση.»
Συνεπώς, σύμφωνα με το νόμο, παιδιά ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ηλικίας, από 0 ετών, πληρώνουν ΚΑΝΟΝΙΚΟ εισιτήριο εφόσον καταλαμβάνουν θέση, ενώ δεν πληρώνουν εισιτήριο εφόσον είναι μέχρι 6 ετών (μέχρι τη συμπλήρωση των 6 ετών στο υπόψιν έτος) και δεν καταλαμβάνουν θέση (είναι στην αγκαλιά του ενήλικα).

0-6 ετών, ΔΩΡΕΑΝ εισιτήριο, εφόσον ο γονέας δηλώνει ότι θα το έχει αγκαλιά. Εννοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης, ο γονέας, μπορεί να το αφήσει σε κενή θέση, για όσο διάστημα, δεν καλύπτεται η θέση από άλλον επιβάτη. Εννοείται επίσης ότι, εάν ανέβει επιβάτης, που έχει εισιτήριο και η μοναδική κενή θέση είναι αυτή, που καταλαμβάνει παιδί που δεν έχει εισιτήριο, ο γονέας που άφησε το παιδί του σε κενή θέση, θα το ξαναπάρει στην αγκαλιά του.
Για τη γραμμή Δράμα – Αθήνα ισχύει:
0-6 ετών, ΔΩΡΕΑΝ.
0-6 ετών, εφόσον ζητείται θέση (γεμάτο λεωφορείο) έκπτωση 50%.

7-10 ετών, έκπτωση 50%.
11-13 ετών, έκπτωση 25%.
Για τη γραμμή Δράμα – Θεσσαλονίκη ισχύει:
0-6 ετών, ΔΩΡΕΑΝ.
0-6 ετών, εφόσον ζητείται θέση (γεμάτο λεωφορείο) έκπτωση 50%.
7-10 ετών, έκπτωση 25%.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης δρομολογίου ή βλάβης κατά τη διάρκεια του δρομολογίου;

Tα ΚΤΕΛ δεν υποχρεούνται σε αποζημίωση των επιβατών, σε περίπτωση μη υπαίτιας βλάβης λεωφορείου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δρομολογίου, εφ’ όσον η εταιρεία μερίμνησε για τη συνέχιση εκτέλεσης του δρομολογίου με άλλο όχημα.

Υποχρεούνται σε επιστροφή αντιτίμου του εισιτηρίου, μόνο σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του λεωφορείου από την αφετηρία, πέραν των 2 ωρών. Για τις βλάβες ή καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας που συμβαίνουν καθ΄οδόν, τα ΚΤΕΛ δεν οφείλουν επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;

Ναι, όλα τα εκδοτήρια εισιτηρίων της εταιρείας μας διαθέτουν μηχανήματα POS και μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με πιστωτική κάρτα.

Πόσο διαρκεί το ταξίδι μου;

Τα ΚΤΕΛ δεν μπορούν να εγγυηθούν συγκεκριμένη διάρκεια ταξιδίου καθώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες είναι ευμετάβλητες. 

Θεωρητικά, η συνήθης διάρκεια του ταξιδιού από τη Δράμα στην Αθήνα και αντίστροφα, εφαρμοζόμενου του Κ.Ο.Κ. είναι 08:30 – 09:00 ώρες, συμπεριλαμβανομένου δύο διαλειμμάτων εργασίας του οδηγού, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.

Η απόσταση είναι 640 χιλιόμετρα. Για τη διαδρομή Δράμα – Θεσσαλονίκη η διάρκεια είναι 2(δύο) ώρες.

Τι γίνεται αν δεν ταξιδέψω; Ακύρωση εισιτηρίου ΚΤΕΛ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα εισιτήρια της προωθητικής ενέργειας («ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ») δεν ισχύει η πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών, όπως περιγράφεται στους Γενικούς ΄Ορους Έκδοσης Εισιτηρίων.

Το εισιτήριο δεν δύναται να ακυρωθεί, δεν επιστρέφεται η αξία του στον κάτοχο σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού και δεν δύναται να τροποποιηθεί και ως εκ τούτου ακυρώνεται σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί την ημερομηνία αναχώρησης του δρομολογίου ή σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής του.

Θέλω να δικαιολογήσω τα έξοδα του ταξιδιού μου με το ΚΤΕΛ. Ποιό στοιχείο πρέπει να περάσω στα βιβλία μου ως «έξοδο»;

Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. αλλά και τον νέο ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – Ν.4093/2012), για τη μεταφορά προσώπων με λεωφορείο εκδίδεται φορολογικό στοιχείο που ονομάζεται «εισιτήριο» και επέχει θέση «Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών».
Το ίδιο το εισιτήριο λοιπόν, είναι φορολογικό στοιχείο και δεν απαιτείται κανένα άλλο παραστατικό.
Περαιτέρω, με τον ΚΦΑΣ καθορίζεται ότι τα «εισιτήρια» συνεχίζουν να είναι αθεώρητα.