Πτελέα

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00(Δ/ση Πέμπτη)06:40(εκτός Πέμπτης) – 13:40
AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ
07:20 – 14:20 – 14:55(Δ/ση Πέμπτη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00(Δ/ση Πέμπτη)06:40(εκτός Πέμπτης) – 13:00
AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ
07:20 – 13:40 – 14:15(Δ/ση Πέμπτη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266