ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝEΤAIΡΙΣΜΟΣ
  ΕΠΑΓΓ . ΙΔΙΟΚΤ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ.
     Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
   « Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ »
             ΒΙΤΣΙ 1 – ΔΡΑΜΑ
             ΤΗΛ. 2521032773
                                                                                                                                                             Δράμα 13/05/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

        Ο Οικοδομικός  Συνεταιρισμός  Ιδιοκτητών  Αυτοκινήτων  Δ.Χ.  Μετόχων  Κ.Τ.Ε.Λ.  Ν. Δράμας,  που  εδρεύει στη Δράμα (Βίτσι 1)  και εκπροσωπείται  νόμιμα  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τη μίσθωση και εκμετάλλευση του  κυλικείου,  που  βρίσκεται  στο  ισόγειο  του  κτιρίου  ιδιοκτησίας  του  συνεταιρισμού  επί της οδού Βίτσι 1, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά σε σχέση με το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο των εξακοσίων(600)ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε(5) χρόνια από την κατακύρωση του διαγωνισμού και με δυνατότητα παράτασης.

Όροι Διαγωνισμού:

● Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
● Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού ( Βίτσι 1 1ος όροφος ) με την ένδειξη: << Πρόχειρος διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου >>
● Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.
● Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα.
● Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με το ύψος του μηνιαίου μισθώματος.

 

                                                                                                                                              Εκ του Συνεταιρισμού
                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                      

                                                                                                                                      Μάμαλης Ιωάννης - Δημήτριος